خانواده جزوه یاب

سمت : مدیریت تیم

سابقه فعالیت در عرصه وب :۷ سال

سمت : مدیر عامل تیم

سابقه فعالیت در عرصه وب :۳ سال

سمت : مدیریت تبلیغات

سابقه فعالیت در عرصه وب :۵ سال

سمت : مسئول بخش تولید محتوا وب سایت

سابقه فعالیت در عرصه وب :۷ ماه

سمت : مسئول تیم تایپیست

سابقه فعالیت در عرصه وب :۳ ماه

سمت : جزء تیم برنامه نویسی

سابقه فعالیت در عرصه وب :۷ ماه

سمت : مسئول تیم تایپیست

سابقه فعالیت در عرصه وب : ۲ سال