گالری تصاویر

تصاویر همایش فرصت های شغلی مدرسه اشتغال دانشگاه آزاد اسلامی و حضور جزوه یاب

اولین حضور تیم جزوه یاب در همایش فرصت های شغلی مدرسه اشتغال دانشگاه آزاد اسلامی 

حضور بنیان گذاران جزوه یاب آقایان علیرضا آذرخش – رضا مسلمی – حسین حسنوند در مراسم همایش فرصت های شغلی مدرسه اشتغال دانشگاه آزاد اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ 
با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد شهر قدس 
هدف برگزاری این همایش : هدایت مسیر شغلی دانشجویان در کنار والدین 

عکس های دیگر از این همایش

عکس های آماده شدن برای مصاحبه با روزنامه هفته نامه شنبه